Παραγωγή ξυλείας

paragwgh-ksuleias

Η Ιερά Μονή από το 1970 ακόμη, πρωτοποριακά για την περιοχή, προσέτρεξε σε επιστήμονες Δασολόγους για την επιστημονική και ορθολογική διαχείριση του δάσους της.

Σχεδιάσθηκε και εφαρμόσθηκε έκτοτε η όλη διαχείριση, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές του Υπουργείου Γεωργίας και το πατροπαράδοτο γηγενές στο Άγιον όρος σύστημα καλλιέργειας της καστανιάς.

  • Το όλο παραγωγικό δάσος είναι πρεμνοφυές, αποτέλεσμα της εφαρμοσθείσης ως άνω διαχείρισης, με επικρατούν πλέον είδος την καστανιά. Οι μεικτές υψηλές μορφές με την σπερμοφυή οξυά, καστανιά, ελάτη κ.λπ. περιορίσθηκαν σε τρεις μόνο θέσεις, που δεν περνούν σε έκταση τα 150 στρ.
  • Καλλιεργητικές υλοτομίες γίνονται κανονικά στο σύνολο του διαχειριζομένου δάσους, σύμφωνα με την παραδοσιακή Αγιορείτικη τεχνική. Η μόνη διαφορά στις επεμβάσεις αυτές σήμερα, είναι ότι τα είδη εκτός της καστανιάς, η ελάτη δηλαδή και η οξυά, όπως και τα πλανητικά, δεν αντιμετωπίζονται πλέον σαν ζιζάνια, αλλά σαν ενιαίο οικοσύστημα με αυτήν. Καταβάλλεται δηλαδή προσπάθεια επαναδημιουργίας των προγενέστερων μεικτών μορφών στις οποίες είχε καταλήξει η φύση.
  • Απογύμνωση εδαφών, μετά την πυρκαγιά του 1990 και τις κατά καιρούς αποψιλωτικές υλοτομίες, δεν παρατηρήθηκε. Η αναγέννηση της καστανιάς, δρυός και αειφύλλων με πρεμνοβλάστηση, είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, τα δε σπερμοβλαστήματα της ελάτης τα συναντάμε υπόσκια μέσα σε όλο σχεδόν το δάσος.